Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Để tiếp tục triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg) theo tinh thần Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 18/9/2021. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014