Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Theo Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP). Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp xin đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định nói trên để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có thể gửi trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi đến Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật), địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018