Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Triển khai Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2021, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành). Thực hiện quy định tại Điều 101 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp xin đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm nội dung Dự thảo có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý về Bộ Tư pháp (qua Văn phòng Bộ Tư pháp), số 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018