Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp xin đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nghiên cứu, tham gia góp ý. Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại chuyên mục Lấy ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tư pháp - số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật). Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 3
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574