Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg. Để hoàn thiện dự thảo Quyết định nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định để Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể góp ý trực tiếp tại chuyên mục Lấy ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – 58, 60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội); bản điện tử gửi vào email: tuytv@moj.gov.vn. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, điện thoại: 024.62739480 (đồng chí Trần Văn Tùy). Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018