Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, để bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của Nghị định này trong phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Để tiếp tục hoàn thiện thông tư trước khi ký ban hành, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Mọi ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật). Bộ tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574