Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn tống đạt giấy tờ của nước ngoài thông qua Văn phòng Thừa phát lại. Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế) trước ngày 05/3/2021. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018