Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, tổng hợp các văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cần xử lý hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Quyết định để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 03/11/2020. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574