Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 03/11/2020. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018