Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành (sau đây viết tắt là Dự thảo Thông tư). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Thông tư và các tài liệu kèm theo để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) trước ngày 12/12/2020. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574