Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Các Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Triển khai Luật thi hành án dân sự, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh; theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, trong thời gian qua, Cục thi hành án dân sự đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, gồm:

- Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số công việc của Thừa phát lại và văn phòng Thừa phát lại.

-  Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính của văn phòng Thừa phát lại.

- Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số công việc của Thừa phát lại và văn phòng Thừa phát lại.

 Đến nay việc xây dựng dự thảo các Thông tư nói trên đã được hoàn chỉnh. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, dự thảo các Thông tư trên cần kịp thời lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành và đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574