Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Tư pháp đã phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định (gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị đinh) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) trước ngày 19/10/2020. Bộ Tư pháp chân thành cảm ơn sự quan tâm và tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574