Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và nhiệm vụ được Chính phủ giao tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, lập hồ sơ xây dựng Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, dự kiến trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 12 năm 2020. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với các tài liệu có trong Hồ sơ xây dựng Thông tư nói trên (gồm: Dự thảo Tờ trình; Dự thảo Thông tư cùng 02 Phụ lục). Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 23/11/2020 (file điện tử xin gửi vào địa chỉ email: nttthuy@moj.gov.vn) để tổng hợp.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574