Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Để quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 23/11/2020. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574