Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Danh mục các Cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm chấp hành viên không thông qua thi tuyển

Thực hiện Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008,(tại điểm 3 của Nghị quyết đã quy định: “Để phù hợp với điều kiện cụ thể về nguồn công chức làm công tác THA tại các địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa trong giai đoạn hiện nay, giao Chính phủ quy định những cơ quan Thi hành án dân sự cụ thể ở các địa phương nêu trên được tuyển chọn người có trình độ cử nhân Luật làm chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật THADS có hiệu lực thi hành.”)

Ngay sau khi có kế hoạch xây dựng Quyết định, Cục THADS đã tiến hành rà soát toàn bộ các cơ quan THADS (gồm 748 đơn vị) trong toàn quốc để xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các cơ quan Thi  hành án dân sự tại các địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân Luật làm chấp hành viên không qua thi tuyển, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra của công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới.

Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp – Trang lấy ý kiến về dự thảo VBQPPL để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân,cơ quan,tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574