Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Đề hoàn thiện dự thảo Nghị định, thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Nghị định để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) trước ngày 21/11/2020. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574