Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch số 762/QĐ-BTP ngày 6/4/2020 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý ) đã nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư sửa đổi). Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời, file điện tử gửi về địa chỉ email: labn@moj.gov.vn trước ngày 01/11/2020.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574