Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (sau đây viết tắt là Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ). Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về tính chất, nội dung vụ việc, cách tính buổi, thời gian để làm căn cứ chi trả thù lao thực hiện vụ việc cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo buổi làm việc thực tế hoặc khoán chi vụ việc. Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về tính chất, nội dung vụ việc, cách tính buổi, thời gian để làm căn cứ chi trả thù lao thực hiện vụ việc cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo buổi làm việc thực tế hoặc khoán chi vụ việc tại Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp giao Cục Trợ giúp pháp lý rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời, file điện tử gửi về địa chỉ email: trangkth@moj.gov.vn trước ngày 01/11/2020.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574