Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (dự thảo Thông tư). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm); file điện tử xin gửi vào địa chỉ email: hoant2@moj.gov.vn trước ngày 27/9/2020.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014