Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BTP
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời gian đăng tải, tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 6/9/2020. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018