Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Tư pháp dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng tải lấy ý kiến được thực hiện đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018