Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, trên cơ sở kết quả sơ kết, đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).
Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực), địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: dungnp@moj.gov.vn.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí: Nguyễn Phương Dung, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp, điện thoại: 024.62739498.
 
 
 
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014