Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp xin đăng tải hồ sơ dự án Luật (dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Luật) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật), địa chỉ số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./. (Xin gửi kèm theo dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Luật)
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574