Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp đăng tải Hồ sơ Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý trước khi Bộ Tư pháp hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung vào lý do (cơ sở pháp lý, thực tiễn) để đề xuất bãi bỏ văn bản. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 08/10/2019. (Bản điện tử gửi về địa chỉ email: lanht@moj.gov.vn). Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cho ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014