Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN). Tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP đã giao Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (dự thảo Thông tư). Nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản về dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước), đồng thời gửi bản mềm tài liệu góp ý về địa chỉ email: ldhung@moj.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Lưu Đức Hưng, Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư Pháp, ĐT:04.62739771/DĐ: 0929.55.0007. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574