Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, để giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ báo cáo, tiết kiệm thời gian, nhân lực, đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu, quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Để đảm bảo thời hạn ban hành Thông tư và thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp xin đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến. Mọi ý kiến xin gửi về Cổng thông tin của Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2019 để Bộ tổng hợp, nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Thông tư. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574