Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 và trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL) kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành (sau đây viết tắt là Dự thảo Thông tư). Theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) xin đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Kiểm tra văn bản QPPL trước ngày 26/9/2019 để Cục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574