Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự
Xem chi tiết tại file đính kèm
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014