Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm b mục 2 phần II Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” (ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và được Chính phủ xem xét, thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định, giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định, trình Chính phủ vào tháng 9 năm 2019. Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các tài liệu có trong Hồ sơ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (gồm: Dự thảo Tờ trình Chính phủ; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) được gửi kèm theo Công văn này. Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan/Đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật), số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/6/2019 (file điện tử xin gửi vào địa chỉ mail: ntngan@moj.gov.vn) để tổng hợp.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

423

Số ý kiến đóng góp

1687