Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật giám định tư pháp, thời gian qua, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.
 Để có thêm cơ sở cho việc chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật để trình Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự án Luật và dự thảo Tờ trình.
Văn bản góp ý kiến xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp), đồng thời gửi bản điện tử (bản Word) theo địa chỉ: quyenntt@moj.gov.vn để tổng hợp. Trường hợp cần thông tin chi tiết, xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Tú Quyên, điện thoại 024.62739507.
 
Xem chi tiết tại file đính kèm
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018