Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật nuôi con nuôi
 

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự án Luật Nuôi con nuôi.

Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Nuôi con nuôi và Dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và tham gia góp ý.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú - Hà Nội chậm nhất là ngày 06/7/2009 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo Luật trước khi họp Hội đồng thẩm định và chậm nhất là ngày 10/7/2009 để chỉnh lý Dự thảo trước khi trình Chính phủ.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574