Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Tiếp cận thông tin

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự án Luật tiếp cận thông tin.

Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật tiếp cận thông tin, Dự thảo Tờ trình Chính phủ,  Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động (RIA) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và tham gia góp ý.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú - Hà Nội chậm nhất là ngày 9/7/2009 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo Luật trước khi họp Hội đồng thẩm định và chậm nhất là ngày 20/7/2009 để chỉnh lý Dự thảo trước khi trình Chính phủ.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 3
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035