Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Về bán đấu giá tài sản

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2009, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập (gồm đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan) tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn 04 năm thi hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức tại các cuộc Tọa đàm và ý kiến đóng góp bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan và tổ chức ở địa phương.

            Để tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định và trình Chính phủ vào cuối tháng 9/2009, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 

         Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574