Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chương trình.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp theo Chương trình công tác của Chính phủ tháng 9/2009, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân về dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức vá cá nhân.


 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574