Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ tư pháp trong việc triển khai Luật Quốc tịch Việt Nam, trong thời gian qua, Vụ Hành chính tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công An và Bộ Ngoại giao khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9  năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

Ban soạn thảo đã chỉ đạo và khẩn trương tổ chức, nghiên cứu, xây dựng và đến nay, Bộ Tư pháp đã hoàn chỉnh việc xây dựng Dự thảo Thông tư nói trên. Bộ Tư pháp xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến.

Ý kiến góp ý xin gửi về: Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018