Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Bộ Tư pháp xin đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư đề nghị cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến.

Công văn tham gia ý kiến của cá nhân, tổ chức xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) số 56 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/12/2009 để chúng tôi nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574