Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thay thế thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nội dung của dự thảo, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

2. Các loại văn bản và các hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được cấp kinh phí;

3. Nội dung chi cho từng hoạt động;

4. Mức chi hỗ trợ cho từng nội dung mang tính chất đặc thù của công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

5. Vấn đề phí quản lý;

6. Định mức kinh phí tối đa cho xây dựng văn bản cụ thể.

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân xin gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018