Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế

Thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp xin trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư nêu trên.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040