Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Căn cứ Điều 22 khoản 3 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp có quy định giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thực hiện quy định nói trên, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo “Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp” trên cơ sở quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Tờ trình và Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia , Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040