Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

Thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Văn bản góp ý xin gửi về Cục bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 7 năm 2012 để tổng hợp tiếp thu và chỉnh lý hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040