Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Để dự thảo Thông tư bảo đảm chất lượng, được xây dựng và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tư pháp xin đăng tải dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 06/7/2012. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040