Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi đã quy định khá đầy đủ các vấn đề về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chuyển, sử dụng khoản lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, các đơn vị liên quan của hai Bộ (Vụ Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính và Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp) đã xây dựng dự thảo “Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài”.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch trình Lãnh đạo hai Bộ ký ban hành, Cục Con nuôi đề nghị Quý Cơ quan góp ý đối với dự thảo Thông tư và gửi văn bản góp ý về Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040