Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 52/NQ-CP) và Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2012 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Thông tư để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040