Loại văn bản: Luật

Trích yếu:

Luật Hộ tịch

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Quyết định số 1681/QĐ-TTg, ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật Hộ tịch (sau đây gọi tắt là Dự án Luật).

Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện Dự án Luật trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến vào tháng 5/2012 và trình Chính phủ vào tháng 6/2012, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản về Dự án Luật.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây hoặc địa chỉ thư điện tử hainh@moj.gov.vn trước ngày 10/5/2012.

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Nghiêm Hà Hải theo số điện thoại 04.62739487 hoặc 0943.768.123.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040