Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 06/6/2011 về việc giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với một số bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040