Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các kiến nghị của địa phương, trong thời gian qua, liên Bộ Tài chính - Tư pháp đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

Để kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch sớm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký, ban hành trong thời gian tới, Bộ Tư pháp trân trọng gửi dự thảo Thông tư liên tịch, các tài liệu có liên quan và đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến tham gia. Văn bản góp ý (kèm theo bản điện tử) xin được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 30/9/2011. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040