Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-BTP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi, trên cơ sở Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Cục Con nuôi đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành, Cục Con nuôi đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Con nuôi qua địa chỉ e-mail: cnqt@moj.gov.vn hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040