Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, cán bộ,
viên chức pháp chế

Thực hiện khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, cán bộ và viên chức pháp chế.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, cán bộ và viên chức pháp chế để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) số 60  Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại mẫu dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040