Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký”.

Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để Bộ Tư pháp tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040