Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp  để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ

Trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 8/6/2011 và ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Vụ Hành chính tư pháp đã chỉnh sửa dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp  để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ” để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 2/6/2010; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 và Nghị Quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2011.

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, Vụ Hành chính tư pháp đề nghị cá nhân, tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến hoàn thiện Dự thảo. Các ý kiến tham gia xin gửi về Vụ hành chính tư pháp  trước ngày  30/06/2011.

(Xin gửi kèm theo dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình)

Vụ Hành chính tư pháp mong nhận được sự phối hợp của đơn vị./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040